Formularz rezerwacyjny

Zapisz się na atrakcyjne szkolenie już dziś!

Chcę otrzymać fakturę

Warunki przetwarzania danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 278.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Sp. z o.o. możliwy jest pod numerem tel. nr. 501 001 157 lub adresem email: iod@zak.edu.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia kontaktu, prezentacji i przekazania oferty drogą elektroniczną lub telefoniczną.

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą:

 • Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Sp z o.o
 • partnerzy Centrum Nauki i Biznesu ŻAK wykonujący na jego rzecz zadania na podstawie osobnych umów

Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat.

Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem możliwości podjęcia działań związanych z obsługą zgłoszenia.

Pana/Pani dane będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu) w celu jak najlepszej personalizacji oferty poprzez propozycję wyboru miasta, czy systemu nauki.

Czym jest kontrola biznesowa?

System kontroli biznesowej to regulacje wewnątrz przedsiębiorstwa związane z oceną ryzyka zdarzenia, które może prowadzić do oszustwa podatkowego i strat.

Zgodnie z dyrektywą Rady UE i przepisami ustawy o VAT faktury muszą odzwierciedlać faktyczne transakcje, dlatego należy zapewnić ich autentyczność, rzetelność i czytelność.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników firm z działów: zamówień, zakupów, działu handlowego, logistyki, księgowości, finansów, audytu wewnętrznego, w tym również pracowników Gmin i Powiatów oraz Jednostek Sektora Finansów Publicznych odpowiedzialnych za zakupy, procedurę przetargową, księgowość, a także osób, które swoją karierę zawodową wiążą z tą dziedziną działalności.

Co zyskasz dzięki szkoleniu?

Nowe możliwości zawodowe, zarówno jako pracodawca, jak i jako pracownik. Po ukończeniu kursu otrzymasz otrzymasz certyfikat i zaświadczenie zgodne ze wzorem MEN potwierdzające zdobyte kompetencje w zakresie zarządzania procesem kontroli biznesowej, które uprawniają do prowadzenia kontroli biznesowej w przedsiębiorstwie.

Poznaj nas lepiej

Nieprzerwanie od 20 lat zajmujemy się nauczaniem osób dorosłych, jesteśmy największą ogólnopolską firmą edukacyjną. Nasi słuchacze planują swoją przyszłość zawodową i nabywają praktycznych umiejętności, których oczekuje każdy pracodawca.

Naszemu doświadczeniu zaufało już blisko milion słuchaczy!

Żak

Weź udział

teraz tylko 4 999 zł

Poznaj program

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy w zakresie kontroli biznesowej w tym uregulowań prawnych oraz obowiązków i konsekwencji z tym związanych, jak również przekazanie praktycznych aspektów związanych z wdrażaniem i monitorowaniem Systemu Kontroli Biznesowej w organizacji.

1
Kontrola biznesowa – pomocne narzędzie dla każdego podatnika. Jak uniknąć uwikłania w oszustwo podatkowe w 2019 r.
 • regulacje prawne kontroli biznesowej, podstawy wprowadzenia SKB w organizacji
 • prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT – w czym może mi pomóc kontrola biznesowa?
 • dobra wiara i należyta staranność, jako przesłanka wzmacniająca prawo podatnika do odliczenia VAT w firmie
 • konsekwencje niewywiązania się z obowiązków podatkowych na gruncie podatku VAT, Akcyzy, CIT, PIT
 • konsekwencje karne i karne skarbowe związane z brakiem należytej staranności i dobrej wiary
 • świadomy udział w karuzeli podatkowej, transakcjach ze znikającym podatnikiem
 • przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania w krajowym systemie podatkowym
 • korzyści z wdrożenia systemu kontroli biznesowej w organizacji
2
Analiza wybranych przepisów podatkowych i ich znaczenie dla prawa podatnika do odliczenia podatku naliczonego VAT w firmie
 • rola dyrektyw Rady UE z zakresu podatku VAT
 • podatnik VAT, czynności opodatkowane VAT, zwolnienia z VAT
 • ustawa o VAT w zakresie VAT należnego, odliczenia podatku naliczonego, zwrot nadwyżki VAT naliczonego nad należnym
 • transakcje wewnątrzwspólnotowe, transakcje trójstronne, dostawa ruchoma, usługi od podmiotów zagranicznych itp.
 • orzecznictwo krajowe i TSUE w zakresie odliczania podatku VAT
 • konstytucja dla biznesu – rozwiązania podatkowe
3
Opracowanie systemu kontroli biznesowej w organizacji (osoby fizyczne, spółki, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki sektora finansów publicznych)
 • rola i zakres kontroli biznesowej w organizacji
 • zbieranie informacji o kontrahencie – nawiązanie współpracy, klasyfikacja kontrahenta, bieżąca weryfikacja danych dotyczących kontrahenta
 • szczególne zagadnienia związane z procedurą przetargową
 • dokumentowanie przebiegu transakcji z kontrahentem dla potrzeb należytej staranności i dobrej wiary
4
Dokumenty księgowe
 • wymogi ustawy o rachunkowości w zakresie dokumentów księgowych, rodzaje i cechy dowodów księgowych
 • dokumentowanie wykonania operacji gospodarczych; faktury VAT krajowe, faktury VAT zagraniczne, Faktury i Noty korygujące, dokumenty wewnętrzne
 • korekty dowodów księgowych
 • kontrola merytoryczna i kontrola formalno-rachunkowa dowodów księgowych
 • obieg dokumentów księgowych i ich kontrola wewnętrzna
 • wymogi ustawy o rachunkowości w zakresie archiwizowania dokumentów
 • wymogi ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie przechowywania faktur przez okres ich przedawnienia
5
Opracowanie i  wdrożenie Systemu Kontroli Biznesowej - cd.
 • opracowanie instrukcji/regulaminu kontroli biznesowej opartej o rozpoznanie środowiska wewnętrznego jednostki, ustalającej cele i zarządzanie ryzykiem, wskazującej mechanizmy kontroli, zasady przekazywania informacji i komunikacji wewnętrznej oraz monitorowanie funkcjonowania kontroli biznesowej
 • karta wstępnej i poszerzonej analizy kontrahenta
 • karta analizy współpracy z kontrahentem
 • karta kontroli kontrahenta
 • karta analizy transakcji
 • regulamin wystawiania faktur VAT
 • regulamin dokumentowania transakcji gospodarczych
 • procedura przekazywania dokumentów do kontroli (protokół pobrania lub udostępniania danych w formie elektronicznej)
 • porozumienie pomiędzy kontrahentami dot. weryfikowania dokumentów (upoważnienie do występowania do instytucji finansowych i kontrahentów związanych z transakcją)
 • case study dla kilku kontrahentów i transakcji
6
Identyfikacja obszarów podatnych na ryzyko pod kątem kontroli biznesowej
 • środowisko zewnętrzne
 • środowisko wewnętrzne
 • działalność operacyjna
 • mechanizmy kontrolne
 • case study
7
Przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z konfliktem interesów
 • definicja, istota i rodzaje konfliktu interesów
 • regulacje prawne dotyczące przeciwdziałania konfliktowi interesów, (przykłady dobrych praktyk)
 • sygnały ostrzegawcze związane z wystąpieniem konfliktu interesów
 • zapobieganie konfliktowi interesów
 • postępowanie w przypadku ujawnienia konfliktu interesów (zarządzanie incydentami, elementy zarządzania ryzykiem)
8
Implementacja Systemu Kontroli Biznesowej w organizacji
 • umocowanie systemu kontroli biznesowej w strukturze organizacji
 • ustanowienie osoby odpowiedzialnej za koordynowanie systemu
 • opracowanie procedur wewnętrznych systemu kontroli biznesowej
 • przypisanie odpowiedzialności za poszczególne obszary systemu
 • realizacja cyklu szkoleń wdrożeniowych
 • kontrola spójności systemu wprowadzonych regulaminów/ procedur
 • monitorowania stosowania w praktyce procedur kontroli biznesowej – audyt skuteczności funkcjonowania
 • wdrażanie poprawek, dostosowywanie do zmieniających się przepisów prawnych, działalności jednostki, otoczenia gospodarczego, systemów informatycznych
9
Monitorowanie systemu kontroli biznesowej
 • badanie poszczególnych obszarów
 • wyodrębnienie obszarów istotnych z punktu widzenia kontroli biznesowej
 • zbudowanie mapy ryzyka
 • przygotowanie planu monitorowania systemu kontroli biznesowej
 • uwzględnienie roli audytu wewnętrznego w procesie monitorowania
10
Podsumowanie najważniejszych zagadnień
 • repetytorium/test
Czas trwania szkolenia: 80 godzin

Szkolenie pozwoliło mi podjąć nową pracę i rozwinąć się w kierunku, który ma ogromny potencjał.

Tadeusz, księgowy

Znajdź swoje szkolenie

Szkolimy na terenie całej Polski! Dowiedz się, gdzie i kiedy odbędzie się najbliższe szkolenie, by nie przegapić rejestracji.

Wybierz województwo:
W tej chwili nie przeprowadzamy szkoleń w danej lokalizacji. Znajdź szkolenie w najbliższym województwie.

Dolnośląskie

Wrocław

Kujawsko-pomorskie

W tej chwili nie przeprowadzamy szkoleń w danej lokalizacji. Obecnie szkolenia prowadzone są w:
 • Gdańsku
 • Katowicach
 • Krakowie
 • Łodzi
 • Poznaniu
 • Warszawie
 • Wrocławiu

Lubelskie

W tej chwili nie przeprowadzamy szkoleń w danej lokalizacji. Obecnie szkolenia prowadzone są w:
 • Gdańsku
 • Katowicach
 • Krakowie
 • Łodzi
 • Poznaniu
 • Warszawie
 • Wrocławiu

Lubuskie

W tej chwili nie przeprowadzamy szkoleń w danej lokalizacji. Obecnie szkolenia prowadzone są w:
 • Gdańsku
 • Katowicach
 • Krakowie
 • Łodzi
 • Poznaniu
 • Warszawie
 • Wrocławiu

Łódzkie

Łódź

Małopolskie

Kraków

Mazowieckie

Warszawa

Opolskie

W tej chwili nie przeprowadzamy szkoleń w danej lokalizacji. Obecnie szkolenia prowadzone są w:
 • Gdańsku
 • Katowicach
 • Krakowie
 • Łodzi
 • Poznaniu
 • Warszawie
 • Wrocławiu

Podkarpackie

W tej chwili nie przeprowadzamy szkoleń w danej lokalizacji. Obecnie szkolenia prowadzone są w:
 • Gdańsku
 • Katowicach
 • Krakowie
 • Łodzi
 • Poznaniu
 • Warszawie
 • Wrocławiu

Podlaskie

W tej chwili nie przeprowadzamy szkoleń w danej lokalizacji. Obecnie szkolenia prowadzone są w:
 • Gdańsku
 • Katowicach
 • Krakowie
 • Łodzi
 • Poznaniu
 • Warszawie
 • Wrocławiu

Pomorskie

Gdańsk

Śląskie

Katowice

Świętokrzyskie

W tej chwili nie przeprowadzamy szkoleń w danej lokalizacji. Obecnie szkolenia prowadzone są w:
 • Gdańsku
 • Katowicach
 • Krakowie
 • Łodzi
 • Poznaniu
 • Warszawie
 • Wrocławiu

Warmińsko-Mazurskie

W tej chwili nie przeprowadzamy szkoleń w danej lokalizacji. Obecnie szkolenia prowadzone są w:
 • Gdańsku
 • Katowicach
 • Krakowie
 • Łodzi
 • Poznaniu
 • Warszawie
 • Wrocławiu

Wielkopolskie

Poznań

Zachodniopomorskie

W tej chwili nie przeprowadzamy szkoleń w danej lokalizacji. Obecnie szkolenia prowadzone są w:
 • Gdańsku
 • Katowicach
 • Krakowie
 • Łodzi
 • Poznaniu
 • Warszawie
 • Wrocławiu

Korzyści

Szkolenie w zakresie kontroli biznesowej pozwala na zdobycie konkretnych umiejętności cenionych zarówno przez odbiorców szkolenia, jak i ich przyszłych lub obecnych pracodawców.

To, co sprawia, że nasze szkolenie jest wyjątkowe to:

Wykwalifikowana kadra prowadzących

Szkolenie prowadzą praktycy i eksperci w zakresie kontroli biznesowej, finansowo-księgowej, podatkowej oraz specjaliści w zakresie zakupów w tym zamówień publicznych.

Wiedza i praktyczne umiejętności

Podczas 80 godzin ćwiczeń i wykładów zdobędziesz wiedzę i umiejętności dotyczące uregulowań prawnych, analizy ryzyka oraz wiedzy z zakresu implementacji i monitorowania Systemu Kontroli Biznesowej.

Wykłady 2 dni w tygodniu

Szkolenie obejmuje 10 spotkań, a zajęcia prowadzone są 2 razy w tygodniu, co jest dużym udogodnieniem dla osób aktywnych zawodowo.

Atrakcyjna forma nauczania

Szkolenie to nie tylko wykłady teoretyczne, ale przede wszystkim ćwiczenia indywidualne i grupowe oraz dyskusje.

Co zyskasz dzięki szkoleniu?

Zdobędziesz certyfikat „Specjalista do spraw zarządzania procesem kontroli biznesowej” oraz zaświadczenie zgodne ze wzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej uprawniające do prowadzenia kontroli biznesowej w przedsiębiorstwie.

Ponadto każdy absolwent szkolenia zostaje wpisany na Krajową Listę Specjalistów i Ekspertów Do Spraw Zarządzania Procesem Kontroli Biznesowej prowadzoną przez Krajowy Instytut Kontroli Biznesowej w  Warszawie.

Poznaj naszą kadrę

Szkolenie prowadzone jest przez ekspertów w dziedzinie kontroli biznesowej w kraju i zagranicą.

Bardzo przydatny program szkolenia, który pozwolił uzupełnić moją dotychczasową wiedzę.

Anna, audytorka

Najczęstsze pytania

Tutaj odnajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące praktycznych aspektów szkolenia.

Pytania

 • Kiedy zostaną podane terminy szkoleń?

  Wszystko zależy od liczebności grupy, którą uda nam się zebrać. Jeśli wykażesz zainteresowanie udziałem w szkoleniu, będziemy Cię informować na bieżąco.

 • Jakie są dostępne metody płatności?

  Za szkolenie możesz zapłacić przelewem.

 • Czy można otrzymać fakturę VAT?

  Oczywiście. Wystarczy, że zasygnalizujesz nam taką potrzebę i podasz potrzebne do wystawienia faktury dane.

 • Co zyskuję dzięki certyfikatowi?

  Certyfikat „Specjalista do spraw zarządzania procesem kontroli biznesowej” uprawnia do prowadzenia kontroli biznesowej w przedsiębiorstwie, dając Ci możliwości rozwoju zawodowego lub rozwoju własnego przedsiębiorstwa.

 • Ile spotkań obejmuje szkolenie?

  Szkolenie trwa łącznie 80 godzin i odbywa się 2 razy w tygodniu. Łącznie, całe szkolenie obejmuje 10 spotkań.

 • Gdzie odbywają się szkolenia?

  Szkolenia odbywają się na terenie całej Polski (w większych miastach) w różnych terminach i lokalizacjach.

 • W jaki sposób dowiem się, czy jestem zapisany na szkolenie?

  Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na naszej stronie otrzymasz potwierdzenie zapisu na podany przez Ciebie adres e-mail. Pod ten sam adres mailowy wyślemy Ci również wszelkie informacje dotyczące zmian w terminie, gdyby takowe wystąpiły.

 • Ile zapłacę za całe szkolenie?

  Tak jak podajemy na stronie, za całe szkolenie zapłacisz jedynie 4 999 zł. Kwota ta obejmuje wszystkie 10 spotkań (80 godzin), obiad każdego dnia szkolenia, serwis kawowy, materiały szkoleniowe oraz certyfikat KIKB i zaświadczenie MEN.

 • Kto prowadzi szkolenia?

  Kurs prowadzony jest przez ekspertów w dziedzinie Kontroli Biznesowej w Polsce oraz za granicą.

Odpowiedzi

Chcesz wiedzieć więcej?

Masz więcej pytań odnośnie szkolenia? Wpisz poniżej swoje pytanie, a my z przyjemnością na nie odpowiemy!

Weź udział w szkoleniu!

Nadal się zastanawiasz? Nie zwlekaj! Zarezerwuj miejsce już dziś.